มคอ. 3 4071203 อุบัติภัยศึกษา (Accident Study)

อีเมล พิมพ์ PDF

รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา              มหาวิทยาราชภัฏกาญจนบุรี

 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา         ครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

 

หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลโดยทั่วไปของรายวิชา

1 รหัสและชื่อรายวิชา   

     4071203 อุบัติภัยศึกษา (Accident Study)

2 จำนวนหน่วยกิต

     2(2-0-4)

3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

     หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา

     เป็นวิชา เอก (บังคับ)

4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

     อาจารย์พงศชา  บุตรนาค

5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน

     ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2554 / ชั้นปีที่ 5

6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)

     ไม่มี

7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)

          ไม่มี

8 สถานที่เรียน           

     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

9 วันที่จัดทำรายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงครั้งล่าสุด

     8 ตุลาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1. เพื่อศึกษาความหมาย ชนิด คุณสมบัติและสาเหตุของการเกิดอุบัติภัยแต่ละชนิด

2. เพื่อศึกษาให้รู้จักวิธีการป้องกันอุบัติภัยชนิดต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่น

3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตให้อยู่ในความไม่ประมาท

4. เพื่อศึกษากฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติภัยแต่ละชนิด

5. สามารถจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยแต่ละชนิดได้

 

2     วัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชา

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง ความอันตราย ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอันตรายที่เกิดจากอุบัติภัยแต่ละชนิด และนำความรู้ไปใช้กับตนเองในการป้องกันอันตรายและการปฏิบัติตนที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา

1 คำอธิบายรายวิชา

            ความหมาย ชนิด คุณสมบัติ สาเหตุของการเกิดอุบัติภัยแต่ละชนิด ผลกระทบของการเกิดอุบัติภัย นโยบายและแผน หลักการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ในแต่ละท้องถิ่น แนวทางในการป้องกันอุบัติภัย กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติภัย การจัดกิจกรรมการป้องกันอุบัติภัย การสร้างจิตสำนึก มาตรฐานความปลอดภัย    การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการวิจัย เรื่องของอุบัติภัย

 

2 จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

 

21

1.40 ชั่วโมง x 15 สัปดาห์

- ชั่วโมง

21

1.40 ชั่วโมง x 15 สัปดาห์

49.5

3.30 ชั่วโมง x 15 สัปดาห์

 

3  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 

 

 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

1 คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และมีความซื่อสัตย์สุจริต

1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามสามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งตามความสำคัญ

1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1.1.5 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการเรียน การประกอบอาชีพต่อตนเองและต่อสังคม

1.1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

1.1.7 สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้

1.2.1 สอดแทรกความประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน

1.2.2 ให้นักศึกษาอภิปรายรายกลุ่มร่วมกันในชั้นเรียน

1.2.3 ให้นักศึกษาทำงานกลุ่มโดยการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และนำเสนอในรูปแบบรายงานในชั้น เรียนและแบบความเรียง (รูปเล่ม)

1.3 วิธีการประเมินผล

1.3.1 ประเมินผลจากการรายงานในชั้นเรียน และในรูปแบบความเรียง (รูปเล่ม)

1.3.2 ประเมินจากคำตอบในข้อสอบและจากการตอบในชั้นเรียน

1.3.3 ประเมินจากการเข้าห้องเรียน ความตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

2 ความรู้

2.1 ความรู้ที่จะได้รับ

2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่สำคัญที่ได้ศึกษา

2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของการเกิดอุบัติภัยแต่ละชนิด

2.1.3 รู้ เข้าใจ ติดตามอุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพร้อมทั้งรู้จักแก้ปัญหาสามารถดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท

2.2 วิธีการสอน

2.2.1 บรรยายและให้ทำแบบฝึกหัด

2.2.2 ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและทำรายงานพร้อมทั้งนำมาเสนอในชั้นเรียน

2.3 วิธีการประเมินผล

2.3.1 ประเมินจากประสิทธิผลในการศึกษาค้นคว้าและการรายงานในชั้นเรียน

2.3.2 ประเมินจากคำตอบในข้อสอบ

 

 

 

 

 

3 ทักษะทางปัญญา

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา

3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีหลักการ และมีเหตุผล

3.1.2 สามารถค้นคว้า รวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้องและทันสมัย

3.1.3 สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษานำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3.2 วิธีการสอน

3.2.1 บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน

3.2.2 ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและทำรายงานพร้อมทั้งนำมาเสนอในชั้นเรียน

3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา

3.3.1 ประเมินจากประสิทธิผลในการศึกษาค้นคว้าและการรายงานในชั้นเรียน

3.3.2 ประเมินจากคำตอบในข้อสอบ

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา

4.1.1 สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งในบทบาทผู้นำหรือในบทบาทผู้ร่วมทีมทำงาน

4.1.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

4.1.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รวมทั้งมีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

4.1.4 มีความตรงต่อเวลา

4.2 วิธีการสอน

4.2.1 สอดแทรกประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันระหว่างการสอน

4.2.2 ให้นักศึกษาทำงานกลุ่มโดยศึกษาค้นคว้า จัดเก็บและนำเสนอข้อมูลในชั้นเรียน

4.3 วิธีการประเมินผล

4.3.1 ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน

4.3.2 ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียน

4.3.3 ประเมินจากการตรงต่อเวลาและประสิทธิภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา

5.1.1 สามารถแนะนำ วิเคราะห์ประเด็นต่างๆ จากสื่อต่างๆ ได้อย่างมีหลักการและเหตุผล

5.1.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

5.2 วิธีการสอน

5.2.1 บรรยายและอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน

5.2.2 ฝึกปฏิบัติการนำเสนอข้อมูล

5.3 วิธีการประเมินผล

5.3.1 ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน

5.3.2 ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียน

5.3.3 ประเมินจากการตรงต่อเวลาและประสิทธิภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1  แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

1

บทนำ

1.40 นาที

บรรยาย, อธิบาย

อาจารย์พงศชา  บุตรนาค

2

บทนำ (ต่อ)

1.40 นาที

บรรยาย, กิจกรรมกลุ่ม, ใบงาน

อาจารย์พงศชา  บุตรนาค

3

ความปลอดภัยในบ้าน

1.40 นาที

บรรยาย, ใบงาน

อาจารย์พงศชา  บุตรนาค

4

ความปลอดภัยในบ้าน (ต่อ)

1.40 นาที

บรรยาย, กิจกรรมกลุ่ม, ใบงาน

อาจารย์พงศชา  บุตรนาค

5

ความปลอดภัยในการจราจร

1.40 นาที

บรรยาย, ใบงาน

อาจารย์พงศชา  บุตรนาค

6

ความปลอดภัยในการจราจร (ต่อ)

1.40 นาที

บรรยาย, กิจกรรมกลุ่ม, ใบงาน

อาจารย์พงศชา  บุตรนาค

7

ความปลอดภัยในโรงเรียน

1.40 นาที

บรรยาย, ใบงาน

อาจารย์พงศชา  บุตรนาค

8

สอบกลางภาค จำนวน 1.30 ชั่วโมง

9

ความปลอดภัยในโรงเรียน (ต่อ)

1.40 นาที

บรรยาย, ใบงาน

อาจารย์พงศชา  บุตรนาค

10

ความปลอดภัยในโรงเรียน (ต่อ)

1.40 นาที

บรรยาย, กิจกรรมกลุ่ม, ใบงาน

อาจารย์พงศชา  บุตรนาค

11

ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ

1.40 นาที

บรรยาย, ใบงาน

อาจารย์พงศชา  บุตรนาค

12

ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ (ต่อ)

1.40 นาที

บรรยาย, กิจกรรมกลุ่ม, ใบงาน

อาจารย์พงศชา  บุตรนาค

13

ความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ

1.40 นาที

บรรยาย, ใบงาน

อาจารย์พงศชา  บุตรนาค

14

ความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ (ต่อ)

1.40 นาที

บรรยาย, กิจกรรมกลุ่ม, ใบงาน

อาจารย์พงศชา  บุตรนาค

15

การสร้างความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

1.40 นาที

บรรยาย, กิจกรรมกลุ่ม, ใบงาน

อาจารย์พงศชา  บุตรนาค

16-17

สอบปลายภาค จำนวน 1.30 ชั่วโมง

รวมจำนวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา  21  ชั่งโมง

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

 

ที่

ผลการเรียนรู้*

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนของการประเมิน

1

 

ทดสอบย่อยครั้งที่ 1

ทดสอบย่อยครั้งที่ 2

2

4

5 %

5 %

2

 

สอบกลางภาค

8

30 %

3

 

ทดสอบย่อยครั้งที่ 3

ทดสอบย่อยครั้งที่ 4

12

15

5 %

5 %

4

 

สอบปลายภาค

16

30 %

5

 

เข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

ตลอดภาคการศึกษา

10 %

6

 

การรายงาน เสนอผลงานในชั้นเรียน

ตลอดภาคการศึกษา

10 %

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

 

1     ตำราและเอกสารหลัก

          วิจิตร บุณยะโหตระ. 2527. สวัสดิศึกษาเพื่อสวัสดิภาพของประชาชน. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐรัฐมนตรี.

รศ.ดร.เอมอัชฌา (รัตน์ริมจง) วัฒนบุรานนท์. 2548. ความปลอดภัย (Safety). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.

2 เอกสารและข้อมูลสำคัญ

-

3 เอกสารและข้อมูลแนะนำ (ถ้ามี)

 http://www.ipesp.ac.th/learning/supitcha/html

 

หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

 

1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดย      นักศึกษา

1. ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนรายวิชานี้ และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนวิชานี้

2. ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบความรู้ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะห์/แยกแยะก่อนและหลังการเรียนวิชานี้

3. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนและการพัฒนารายวิชาผ่านระบบการประเมิน ON LINE ของมหาวิทยาลัย

 

2 กลยุทธ์การประเมินการสอน

อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษาและทำรายงานสรุปพัฒนาการของนักศึกษา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา

3 การปรับปรุงการสอน

3.1 การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหาต่างๆ และแนวทางการแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน

3.2 การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการเรียนการสอน

3.3 ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นต่อไป

4 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา

1. ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลในรายวิชาเพื่อการทวนสอบ

2. เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อในรายวิชา ตามเกณฑ์ที่กำหนด

3. สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามในข้อสอบจากผู้ใช้บัณฑิต เพื่อปรับมาตรฐานข้อสอบ

5 การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

1. นำข้อคิดเห็นของนักศึกษามาประมวลเพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง วิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และรูปแบบของการศึกษา ผลจากการประมวลจะนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป

2. นำผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดกลุ่มเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระให้ทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 

 

Donimedia Flash Analog and Digital Clock

POLLS

สำรวจความพึงพอใจของเว็บไซต์