การทดสอบและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

อีเมล พิมพ์ PDF

รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา              มหาวิทยาราชภัฏกาญจนบุรี

 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา         ครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

 

หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลโดยทั่วไปของรายวิชา

1 รหัสและชื่อรายวิชา   

          4083113 การทดสอบและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

          (Testing and Rehabilitation in Physical fitness)

2 จำนวนหน่วยกิต

     2(1-2-3)

3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

     หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา

     เป็นวิชา เอก (เลือก)

4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

     อาจารย์พงศชา  บุตรนาค

5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน

     ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2554 / ชั้นปีที่ 3

6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)

     ไม่มี

7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)

          ไม่มี

8 สถานที่เรียน           

     คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

9 วันที่จัดทำรายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงครั้งล่าสุด

     26 ตุลาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

 

1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิธีการใช้เครื่องมือ ในการทดสอบ การเลือกแบบทดสอบ วิธีดำเนินการทดสอบ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายจากผลการทดสอบของระบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

2. เพื่อให้นิสิตสามารถนำความความรู้เกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิธีการใช้เครื่องมือ ในการทดสอบ การเลือกแบบทดสอบ วิธีดำเนินการทดสอบ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายจากผลการทดสอบของระบบต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิชาอื่นๆ ทางพลศึกษาได้อย่างเหมาะสม

3. เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ไปใช้การพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมทางพลศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

2     วัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชา

         1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักทดสอบสมรรถภาพ

         2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้เครื่องมือทดสอบสรรถภาพ และเลือกแบบทดสอบได้อย่างเหมาะสม

หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา

1 คำอธิบายรายวิชา

            ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิธีการใช้เครื่องมือ ในการทดสอบ การเลือกแบบทดสอบ วิธีดำเนินการทดสอบ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายจากผลการทดสอบของระบบต่างๆ เช่น ระบบหัวใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหายใจ เป็นต้น องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับการมีสุขภาพดี และองค์ประกอบสมรรถภาพทางกลไก รวมถึงการจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย ที่เหมาะสมกับบุคคลนั้น

 

2 จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

 

15 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง x 15 สัปดาห์

ตามสถานการณ์ของผู้เรียน

30

2 ชั่วโมง x 15 สัปดาห์

45

3 ชั่วโมง x 15 สัปดาห์

 

3  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

1 คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และมีความซื่อสัตย์สุจริต

1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามสามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งตามความสำคัญ

1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1.1.5 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการเรียน การประกอบอาชีพต่อตนเองและต่อสังคม

1.1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

1.1.7 สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้อย่างมี

       ประสิทธิภาพ

1.2 วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้

1.2.1 สอดแทรกความประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน

1.2.2 ให้นักศึกษาอภิปรายรายกลุ่มร่วมกันในชั้นเรียน

1.2.3 ให้นักศึกษาทำงานกลุ่มโดยการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และนำเสนอในรูปแบบรายงานในชั้นเรียนและแบบความเรียง (รูปเล่ม)

1.3 วิธีการประเมินผล

1.3.1 ประเมินผลจากการรายงานในชั้นเรียน และในรูปแบบความเรียง (รูปเล่ม)

1.3.2 ประเมินจากคำตอบในข้อสอบและจากการตอบในชั้นเรียน

1.3.3 ประเมินจากการเข้าห้องเรียน ความตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

2 ความรู้

2.1 ความรู้ที่จะได้รับ

2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและองค์ประกอบของการเคลื่อนไหว

2.1.2 สามารถวิเคราะห์ลักษณะการเคลื่อนไหวของร่างกาย

2.2 วิธีการสอน

2.2.1 บรรยาย สาธิตและให้ทำแบบฝึกหัด

2.2.2 ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและทำรายงานพร้อมทั้งนำมาเสนอในชั้นเรียน

2.3 วิธีการประเมินผล

2.3.1 ประเมินจากประสิทธิผลในการศึกษาค้นคว้าและการรายงานในชั้นเรียน

2.3.2 ประเมินจากคำตอบในข้อสอบ

2.3.3 การฝึกปฏิบัติ

3 ทักษะทางปัญญา

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา

3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีหลักการ และมีเหตุผล

3.1.2 สามารถค้นคว้า รวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้องและทันสมัย

3.1.3 สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษานำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3.2 วิธีการสอน

3.2.1 บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน

3.2.2 ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและทำรายงานพร้อมทั้งนำมาเสนอในชั้นเรียน

3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา

3.3.1 ประเมินจากประสิทธิผลในการศึกษาค้นคว้าและการรายงานในชั้นเรียน

3.3.2 ประเมินจากคำตอบในข้อสอบ

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา

4.1.1 สามารถวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของตนเองและผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง

4.1.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

4.1.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รวมทั้งมีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

4.1.4 มีความตรงต่อเวลา

4.2 วิธีการสอน

4.2.1 สอดแทรกประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันระหว่างการสอน

4.2.2 อภิปรายกรณีศึกษาในชั้นเรียน

4.2.3 ให้นักศึกษาทำงานกลุ่มโดยศึกษาค้นคว้า จัดเก็บและนำเสนอข้อมูลในชั้นเรียน

4.3 วิธีการประเมินผล

4.3.1 ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน

4.3.2 ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียน

4.3.3 ประเมินจากการตรงต่อเวลาและประสิทธิภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา

5.1.1 สามารถแนะนำ วิเคราะห์หลักการเคลื่อนไหวของนักกีฬาจากสื่อต่างๆ ได้อย่างมีหลักการและเหตุผล

5.1.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน

5.1.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

5.2 วิธีการสอน

5.2.1 บรรยายและอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน

5.2.2 ฝึกปฏิบัติการนำเสนอข้อมูล

5.3 วิธีการประเมินผล

5.3.1 ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน

5.3.2 ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียน

5.3.3 ประเมินจากการตรงต่อเวลาและประสิทธิภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1  แผนการสอน

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย, สมรรถภาพทางกลไก

3 ชั่วโมง

1. ชี้แจงแนวการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน   

อาจารย์พงศชา  บุตรนาค

2

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

3 ชั่วโมง

1. อภิบายการทดสอบสมรรถภาพ

2. ให้นักศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย

อาจารย์พงศชา  บุตรนาค

3

วิธีในการใช้เครื่องมือในการทดสอบ

. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของ AAHPERD The American Alliance for Health Physical Education Recreation & Dance หรือ AAHPERD

3 ชั่วโมง

1. อธิบายแบบทดสอบสมรรถภาพางกาย

2. นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายและสาธิตการทดสอบสรรถภาพทางกายโดยใช้แบบทดสอบนี้

อาจารย์พงศชา  บุตรนาค

4

วิธีในการใช้เครื่องมือในการทดสอบ (ต่อ)

-  แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเยาวชนของ AAHPER (AAHPER Youth Fitness Test) สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและนันทนาการของสหรัฐอเมริกา (The American Association for Health Physical Education and Recreation)

3 ชั่วโมง

1. อธิบายแบบทดสอบสมรรถภาพางกาย

2. นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายและสาธิตการทดสอบสรรถภาพทางกายโดยใช้แบบทดสอบนี้

อาจารย์พงศชา  บุตรนาค

5

วิธีในการใช้เครื่องมือในการทดสอบ (ต่อ)

- แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASA: Japan Amateur Sport Association)

3 ชั่วโมง

1. อธิบายแบบทดสอบสมรรถภาพางกาย

2. นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายและสาธิตการทดสอบสรรถภาพทางกายโดยใช้แบบทดสอบนี้

อาจารย์พงศชา  บุตรนาค

6

วิธีในการใช้เครื่องมือในการทดสอบ (ต่อ)

- แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

3 ชั่วโมง

1. อธิบายแบบทดสอบสมรรถภาพางกาย

2. นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายและสาธิตการทดสอบสรรถภาพทางกายโดยใช้แบบทดสอบนี้

อาจารย์พงศชา  บุตรนาค

7

วิธีในการใช้เครื่องมือในการทดสอบ (ต่อ)

- แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ FITNESSGRAM®

 

3 ชั่วโมง

1. อธิบายแบบทดสอบสมรรถภาพางกาย

2. นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายและสาธิตการทดสอบสรรถภาพทางกายโดยใช้แบบทดสอบนี้

อาจารย์พงศชา  บุตรนาค

8

สอบกลางภาค จำนวน 1.30 ชั่วโมง

9

วิธีในการใช้เครื่องมือในการทดสอบ (ต่อ)

- แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย The Eurofit Physical Fitness Test Battery

 

3 ชั่วโมง

1. อธิบายแบบทดสอบสมรรถภาพางกาย

2. นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายและสาธิตการทดสอบสรรถภาพทางกายโดยใช้แบบทดสอบนี้

อาจารย์พงศชา  บุตรนาค

10

การเลือกแบบทดสอบ

วิธีดำเนินการทดสอบ

3 ชั่วโมง

1. อธิบาย

2. แบ่งกลุ่มในการดำเนินการทดลอง

อาจารย์พงศชา  บุตรนาค

11

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล

3 ชั่วโมง

1. อธิบายและฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล

อาจารย์พงศชา  บุตรนาค

12

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ) และการแปลความหมายจากผลการทดสอบของระบบต่างๆ

3 ชั่วโมง

1. อธิบายและฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล

อาจารย์พงศชา  บุตรนาค

13

- องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ

- ความสำคัญของสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ

3 ชั่วโมง

1. นักศึกษานำเสนอหน้าชั้นเรียน

อาจารย์พงศชา  บุตรนาค

14

- องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกลไกที่สัมพันธ์กับสุขภาพ

- ความสำคัญของสมรรถภาพทางกลไกที่สัมพันธ์กับสุขภาพ

3 ชั่วโมง

1. นักศึกษานำเสนอหน้าชั้นเรียน

อาจารย์พงศชา  บุตรนาค

15

การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย

3 ชั่วโมง

1. นักศึกษานำเสนอหน้าชั้นเรียน

อาจารย์พงศชา  บุตรนาค

16-17

สอบปลายภาค จำนวน 1.30 ชั่วโมง

รวมจำนวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา 42 ชั่งโมง

 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

ที่

ผลการเรียนรู้*

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนของการประเมิน

1

 

ทดสอบย่อยครั้งที่ 1

ทดสอบย่อยครั้งที่ 2

3

6

5 %

5 %

2

 

สอบกลางภาค

8

30 %

3

 

ทดสอบย่อยครั้งที่ 3

ทดสอบย่อยครั้งที่ 4

11

14

5 %

5 %

4

 

สอบปลายภาค

17

30 %

5

 

เข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

ตลอดภาคการศึกษา

10 %

6

 

การรายงาน เสนอผลงานในชั้นเรียน

ตลอดภาคการศึกษา

10 %

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

 

1     ตำราและเอกสารหลัก

            กรมพลศึกษา. (2527). คู่มือวัดผลและทดสอบสมรรถภาพ. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรงพิมพ์คุรุ

สภาลาดพร้าว.             

            กรรวี บุญชัย. (2540). คิเนสิโอโลยีเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

            กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา.  กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.).

            คณาจารย์คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (2534). เอกสารประกอบการเรียน วิชา พล101 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดพิมพ์.

            จรวยพร ธรนินทร์. (2525). กายวิภาคและสรีรวิทยาของการออกกำลังกาย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช.

            ชาติชาย อัสรัมย์. (2522). การสร้างสมรรถภาพทางกาย. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาพลานามัย            คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

            ธงชัย เจริญทรัพย์มณี. (2547). เอกสารคำสอนวิชา พล412 หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.     

            บรรเทิง เกิดปรางค์. (2541). การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.         

           ประทุม ม่วงมี. (2527). รากฐานทางสรีรวิทยาของการออกกำลังกายและการพลศึกษา. กรุงเทพมหานคร: บูรพาสาส์น.

 

 

           วาสนา คุณาอภิสิทธิ์. (2550). เอกสารประกอบการสอน พล511 การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา. กรุงเทพมหานคร: คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

           The Cooper Institute FITNESSGRAM®. (2003). FITNESSGRAM. Human Kinetics. Available from http://www.fitnessgram.net/protocols.cfm.

 

2 เอกสารและข้อมูลสำคัญ

-

 

3 เอกสารและข้อมูลแนะนำ (ถ้ามี)

 ไม่มี

 

หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

 

1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดย      นักศึกษา

1. ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนรายวิชานี้ และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนวิชานี้

2. ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบความรู้ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะห์/แยกแยะก่อนและหลังการเรียนวิชานี้

3. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนและการพัฒนารายชิชาผ่านระบบการประเมิน ON LINE ของมหาวิทยาลัย

2 กลยุทธ์การประเมินการสอน

อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษาและทำรายงานสรุปพัฒนาการของนักศึกษา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา

3 การปรับปรุงการสอน

3.1 การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหาต่างๆ และแนวทางการแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน

3.2 การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการเรียนการสอน

3.3 ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นต่อไป

4 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา

1. ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลในรายวิชาเพื่อการทวนสอบ

2. เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อในรายวิชา ตามเกณฑ์ที่กำหนด

3. สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามในข้อสอบจากผู้ใช้บัณฑิต เพื่อปรับมาตรฐานข้อสอบ

5 การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

1. นำข้อคิดเห็นของนักศึกษามาประมวลเพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง วิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และรูปแบบของการศึกษา ผลจากการประมวลจะนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป

2. นำผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดกลุ่มเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระให้ทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 

 

Donimedia Flash Analog and Digital Clock

POLLS

สำรวจความพึงพอใจของเว็บไซต์