สัมมนาครูพี่เลี้ยง และผู้บริหารโรงเรียน
สัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1
- ปฏิทินการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู  1ภาคเรียนที่  1/2555